VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê duyệt Phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020

Tài liệu đính kèm:

23/NQ-HĐNDTải file đính kèm