VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Tài liệu đính kèm:

21/NQ-HĐNDTải file đính kèm