VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm