VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh danh mục dự án nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 05/8/2021

Tài liệu đính kèm:

121/TTr-UBNDTải file đính kèm