VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đề nghị UBND huyện giải trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII

Tài liệu đính kèm:

07/CV-HĐNDTải file đính kèm