VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đề xuất xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tài liệu đính kèm:

10/CV-HĐNDTải file đính kèm