VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả hoạt động của UBND huyện trong lĩnh vực quốc phòng -an ninh trật tự an toàn xã hội,công tác cải cách hành chính thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham những nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

04/BC-BPCTải file đính kèm