VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021

Tài liệu đính kèm:

22/BC-BKTXHTải file đính kèm