VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tài liệu đính kèm:

21/BC-BKTXHTải file đính kèm