VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021

Tài liệu đính kèm:

19/BC-BKTXHTải file đính kèm