VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri tại các Hội nghị Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

27/CV-HĐNDTải file đính kèm