VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Kết thúc thực hiện thí điểm chủ trương theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2020 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 16/4/2019 của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

28/NQ-HĐNDTải file đính kèm