VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020; Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019

Tài liệu đính kèm:

17/BC-BKTXHTải file đính kèm