VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019

Tài liệu đính kèm:

27/NQ-HĐNDTải file đính kèm