VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về tổng kết 02 năm thực hiện thí điểm chủ trương theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND huyện ngày 03/8/2018 của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

146/TTr-UBNDTải file đính kèm