VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ Hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

08/QĐ-HĐNDTải file đính kèm