VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Tài liệu đính kèm:

111/NQ-HĐNDTải file đính kèm