VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm:

107/2019/NQ-HĐNDTải file đính kèm