VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Tài liệu đính kèm:

105/NQ-HĐNDTải file đính kèm