VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Tài liệu đính kèm:

104/NQ-HĐNDTải file đính kèm