VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện ông Phạm Ngọc Nhơn

Tài liệu đính kèm:

24/NQ-HĐND Tải file đính kèm