VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2020

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm