VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2020

Tài liệu đính kèm:

16/NQ-HĐNDTải file đính kèm