VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhân kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện ông Phan Thanh Biên

Tài liệu đính kèm:

11/NQ-HĐND Tải file đính kèm