VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện ( Phan Thanh Biên)

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm