VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên UBND bà Nguyễn Thụy Nga

Tài liệu đính kèm:

09/NQ-HĐNDTải file đính kèm