VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc bãi bỏ Phòng Nội vụ LĐTBXH, Thanh tra huyện

Tài liệu đính kèm:

07/NQ-HĐNDTải file đính kèm