VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "hệ thống điện mặt trời tại các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện"

Tài liệu đính kèm:

05/NQ-HĐND Tải file đính kèm