VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( Tùng, Nhưt, Đat)

Tài liệu đính kèm:

25/NQ-HĐNDTải file đính kèm