VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tài liệu đính kèm:

18/NQ-HĐNDTải file đính kèm