VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

Tài liệu đính kèm:

15/NQ-HĐNDTải file đính kèm