VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019

Tài liệu đính kèm:

14/NQ-HĐNDTải file đính kèm