VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm