VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2019 và nhiệm vụ phát triển KTXH đảm bảo QPAN năm 2020

Tài liệu đính kèm:

29/NQ-HĐND Tải file đính kèm