VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT năm 2019 và nhiệm vụ chi SNKT năm 2020

Tài liệu đính kèm:

26/NQ-HĐND Tải file đính kèm