VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

Tài liệu đính kèm:

25/NQ-HĐND Tải file đính kèm