VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020

Tài liệu đính kèm:

24/NQ-HĐND Tải file đính kèm