VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến 5 Tổ thảo luận, kiến nghị của UBMTTQ huyện và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

393/BC-UBNDTải file đính kèm