VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp ý kiến tại 05 Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ và 02 Ban HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện Côn Đảo khóa XI

Tài liệu đính kèm:

21/BC-HĐND-BTKTải file đính kèm