VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020

Tài liệu đính kèm:

18/BC-BKTXHTải file đính kèm