VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển KTXH năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2020

Tài liệu đính kèm:

20/BC-BKTXHTải file đính kèm