VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện KH đầu tư công,mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020

Tài liệu đính kèm:

19/BC-BKTXHTải file đính kèm