VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong QLNN về lĩnh vực đất đai – xây dựng trên địa bàn huyện năm 2019

Tài liệu đính kèm:

19/BC-HĐNDTải file đính kèm