VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Tài liệu đính kèm:

365/BC-UBNDTải file đính kèm