VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

09/BC-BPCTải file đính kèm