VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

15/BC-KTXH Tải file đính kèm