VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

Tài liệu đính kèm:

15/NQ-HĐNDTải file đính kèm