VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Tài liệu đính kèm:

12/NQ-HĐNDTải file đính kèm