VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm

Tài liệu đính kèm:

11/NQ-HĐNDTải file đính kèm