VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2019

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm